Avelsindex och BLUP

Förkortningen BLUP står för Best Linear Unbiased Prediction och är idag den absolut bästa metoden för att beräkna avelsvärden (BLUP-index). Avelsvärden ger en indikation på vad man kan förvänta sig att hästarna kommer att nedärva till sina avkommor. BLUP-indexet är en sammanvägning av hästens egna och släktingars resultat. Inom hästaveln används BLUP för ridhästar i bland annat Tyskland, Frankrike, Holland, Danmark, Irland och Belgien. I Sverige används den även för islandshästar samt varm- och kallblodiga travare. Blup-indexen uppdateras en gång per år, oftast publiceras de nya indexen vid årsskiftet. Själva Blup-beräkningen utförs av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med SWB.

Vilka hästar får avelsindex?
– Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästtest.
– Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästtest eller som har resultat från tävling.
– Ston som själva blivit bedömda eller tävlat.
– Ston som inte uppfyller kraven ovan men vars båda föräldrar har ett officiellt index får en preliminär indexprofil baserat enbart på sin härstamning.

Tävlingsresultat
I BLUP-beräkningarna ingår sedan 2009 tävlingsresultat från regional-, nationell- och elit tävling från nästan 45000 hästar. Tävlingsresultaten kommer från åren 1961 till 2009. Under de första åren är resultatrapporteringen bristfällig vilket betyder att även framgångsrika äldre tävlingshästar helt eller delvis kan vara utan tävlingsresultat. Cirka 30% av en årgång födda hästar startar någon gång i hopp- eller dressyrtävling men de flesta hästar deltar bara i en tävlingsgren vilket gör det till en ensidig bedömning.

Sambanden mellan egenskaperna
Sambandet mellan två egenskaper visar hur väl dessa egenskaper följs åt. Kan variera mellan -1 och +1.
+1 = den ena egenskapen beror helt på den andra.
0 = egenskaperna oberoende av varandra.
-1 = ändras den ena egenskapen negativt när den andra ändras positivt.
Häst med härstamning, ålder, kön

Arvbarheter för egenskaperna
Ett mått på hur stor del av en egenskaps variation som beror på arvet (generna). Kan variera mellan 0 och 1. Är arvbarheten 0 beror resultatet inte alls på arvet. Är arvbarheten 1 beror allt på arvet. När arvbarheten är hög har man stora möjligheter att förbättra egenskapen genom avelsarbete.

BLUP-Index
Förkortningen BLUP står för Best Linear Unbiased Prediction vilket innebär att det ger den säkraste och riktigaste sammanvägningen av alla uppgifter då de enskilda djurens avelsvärden beräknas. BLUP-index är det närmaste vi kan komma ett ”konsumenttest” för hästar. Indexen är objektivt skattade avelsvärden för de enskilda individerna. Dessa avelsvärden ger en indikation på vad man kan förvänta sig att hästarna kommer att nedärva till sina avkommor. BLUP är den idag absolut bästa avelsvärderingsmetod som finns och används för olika djurslag runt om i världen.

Eftersom att resultat från unghästtestet ingår bidrar det till att en tidig bedömning av hingstars avkommor kan göras. Det leder i sin tur till att man relativt tidigt i hingstarnas avelskarriär får ett preliminärt kvitto på hur de har fungerat i avelssammanhang. När avkommorna sedan blir äldre och deltar i kvalitetsbedömningar och tävling blir resultaten säkrare och hingstarnas index likaså.

Eftersom resultaten från unghästbedömningar är subjektiva jämförs alltid varje hästs resultat med medeltalet för övriga hästar som bedömts vid samma tillfälle. För värdering av tävlingsresultaten jämförs alltid hästarna inom födelseårgång. Samtidigt beaktas den genetiska nivån på bedömda eller tävlande hästar genom utnyttjande av all härstamningsinformation om aktuella hästar. En av fördelarna med BLUP-metoden är att den korrigerar för kvalitén på de ston en hingst tillförs (och vice versa). Det innebär att en hingsts avelsindex korrigeras automatiskt om han tillförts bättre eller sämre ston än genomsnittet. Indexen för alla hästar, oberoende av ålder eller generation, är direkt jämförbara med varandra. Beroende på de stora avelsframsteg som skett de senaste 10-15 åren blir det allt svårare för gamla hingstar att hävda sig.

För att uppnå en viss säkerhet för indexen har en gräns satts så att avelshingstarna ska ha minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning för att få sina BLUP-index redovisade. För ston gäller att de ska ha minst en bedömd avkomma i treårstest eller kvalitetsbedömning eller att de har minst en avkomma som har tävlat. Stona får också index om de själva har blivit bedömda eller har tävlats. Det finns även ston som utöver detta får så kallade härstamningsindex. Det är ston vars båda föräldrar uppfyller de tidigare kraven. För att klargöra att det rör sig om härstamningsindex ligger dessa BLUP-indexen under rubriken ”Preliminär indexprofil” istället för enbart ”Indexprofil”.

Vill Du veta mer? Eller veta någon speciell hästs BLUP-index? Titta på www.blup.se!